Regulamin

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Czarny Kos i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu Hotelem, natomiast najemca pokoju Gościem.

 § 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części pokojem wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. sezonu wysokiego opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

 § 3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Czarny Kos.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40% wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. Warunki anulowania rezerwacji.
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej w ofercie, którą Hotel wysyła drogą e-mailową klientowi, chyba że strony postanowią inaczej, wtedy wszystkie postanowienia mają taki sam skutek, co wpłata zadatku tzn. Hotel zobowiązany jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym terminie. 
 • Jeżeli Gość dokonał rezerwacji wpłacając zadatek zaakceptowany przez Hotel, a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie zrealizował rezerwacji, Hotel ma prawo obciążyć Gościa następującymi kosztami:

             – W przypadku rezygnacji do 30 dni przed terminem przybycia, Gość ponosi koszt 40% wartości całego zarezerwowanego pobytu*.

            – W przypadku rezygnacji od 30 do 7 dni przed planowanym przybyciem, Gość ponosi koszty 70% wartości całego zarezerwowanego pobytu*.

            – W przypadku rezygnacji w ostatnim tygodniu (poniżej 7 dni) przed planowanym przybyciem, Gość ponosi koszt 90% wartości całego zarezerwowanego pobytu*.

*Cena całego pobytu została przedstawiona poprzez ofertę, wysłaną drogą e-mailową, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej.

 • Rezygnacja z zarezerwowanego terminu pobytu, jest równoznaczna z nie dotrzymaniem warunków umowy przez jedną ze stron (tzn. Gość). W takiej sytuacji druga strona umowy (tzn. Hotel) może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od umowy i zachować zadatek. 

6. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

7. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

8. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa zadatek nie zostaje zwrócony.

9. W przypadku przybycia Gościa do Hotelu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu recepcji hotelu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.

10. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

12. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu. 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

§ 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 3. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.